Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu pluslekarenzrkadlovyhaj.sk

 

  1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového tovaru prostredníctvom webového sídla www.pluslekarenzrkadlovyhaj.sk vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť Lekáreň Zrkadlový háj, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom internetového výdaja (ďalej len „Držiteľ povolenia“).

Prevádzkovateľom internetového výdaja je spoločnosť:

Obchodné meno: Lekáreň Zrkadlový háj

Sídlo: Rovniankova ulica 1656/1 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 53135113

IČ DPH: SK2121372253

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 148772/B

Zastúpenou: Andrej Vrúbel – konateľ

 

Odborný zástupca: PharmDr. Martin Bukvaj

1.2. Na webom sídle Národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Držiteľa povolenia.

1.3. Konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja sú zabezpečené telefonicky alebo elektronicky na nasledovných kontaktoch:

1.3.1.Telefónne číslo: +421 902 954 957 dostupné každý pracovný deň a v sobotu v čase od 8:00 hod. do 16:00.

1.3.2. E-mail: zrkadlovyhaj@schneider-lekaren.sk

1.4. Adresa umiestnenia prevádzkarne verejnej lekárne, v ktorej môže Objednávateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami, je prevádzkareň Držiteľa povolenia: Lekáreň ANDROMEDA, Rovniankova ulica 1656/1 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka.

1.5. Tieto VOP upravujú zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom internetového výdaja www.pluslekarenzrkadlovyhaj.sk ako predávajúcim na jednej strane (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“), a to prostredníctvom webového sídla www.pluslekarenzrkadlovyhaj.sk predávajúceho (ďalej len „Obchod“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

1.6. Produktami predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránke internetového výdaja. Produktom sa rozumejú doplnky stravy, výživové doplnky, kozmetické produkty, lieky a zdravotnícke pomôcky ponúkané Predávajúcim prostredníctvom internetového výdaja.

1.6.1. Ponúkanými produktami v oblasti internetového výdaja sú registrované humánne a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o liekoch“). Predmetom internetového výdaja liekov môžu byť iba lieky registrované podľa ustanovenia § 46 ods. 1, § 84 ods. 1 Zákona o liekoch alebo registrované Európskou liekovou agentúrou v rámci centralizovanej registrácie, ak ich výdaj podľa povolenia o registrácii lieku v Slovenskej republike nie je viazaný na lekársky predpis a ak sú dodávané v súlade s podmienkami registrácie lieku v Slovenskej republike alebo s podmienkami registrácie lieku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu a o zmene smernice 2001/83/ES a nariadenia (ES) č 726/2004 v platnom znení. Predmetom internetového výdaja zdravotníckych pomôcok môžu byť iba zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz, okrem zdravotníckych pomôcok podľa ustanovenia § 22 ods. 6 písm. b) zákona o liekoch. Humánne lieky s obsahom drogového prekurzora môžu byť vydané len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus. Informácie týkajúce sa ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, nákladov spojených s internetovým výdajom a informácie týkajúce sa celkovej ceny objednaného sortimentu sú obsiahnuté v ďalších častiach týchto VOP, ktoré sa vzťahujú aj na internetový výdaj.

1.6.2. Doplnkový sortiment ponúkaného tovaru predstavuje kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenia na trh podľa osobitných predpisov.

1.7. Objednávateľom podľa týchto VOP je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Objednávateľ“). Na objednávanie Produktov prostredníctvom internetového Obchodu je oprávnená fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a má plnú spôsobilosť na právne úkony.

 

2. Objednávka Produktov / uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Na základe dohody o partnerských službách uzatvorenej so spoločnosťou Wolt Slovensko s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 09, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 137637/B, IČO: 52 396 771, IČ DPH: SK2121036093 (ďalej “Wolt“), spoločnosť Wolt koná ako dodávateľ  Predávajúceho a poskytuje Predávajúcemu služby, vrátane partnerskej aplikácie a picker aplikácie, cez ktoré môže Predávajúci predávať svoje produkty používateľom aplikácie Wolt, t.j. Objednávateľom.

2.2. Spoločnosť Wolt udelila Predávajúcemu  právo na používanie partnerskej aplikácie a picker aplikácie na účely prijímania a vybavovania objednávok, ktoré používatelia aplikácie zadali prostredníctvom Služby Wolt.

2.3. Objednávateľ si vyberá z aktuálnej ponuky produktov Obchodu, pričom produkty sú z dôvodu prehľadnosti a ľahšieho vyhľadávania zaradené do príslušných kategórií ( napr. hlava, kĺby a kĺbová výživa, kosti atď.)

2.4. Jednotlivé produkty obsahujú stručný popis Produktu v rozsahu údajov podľa § 4 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 21/2012 Z. z., a to:

a) názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

b) liekovú formu, ak ide o liek,

c) množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,

d) veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

2.5. Pri jednotlivých Produktoch Obchodu je uvedená cena Produktu, za ktorú môže Objednávateľ Produkt objednať. Cena Produktov je uvádzaná v mene euro, a to vrátane DPH. V cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na dodanie Produktu Objednávateľovi.

2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny aktuálnej ponuky Produktov ako aj zmenu ceny Produktov. Aktuálna ponuka Produktov a cena Produktov sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na internetovej stránke Obchodu. Zmena ceny Produktu nemá vplyv na cenu Produktu objednaného pred uverejnením zmenenej ceny daného Produktu na internetových stránkach Obchodu. 

2.7. Objednávateľ môže upravovať objednávky až do okamihu odoslania objednávky.

2.8. Produkt, vrátane jeho ceny, je dostupný iba po dobu, po ktorú je zobrazený na internetovej stránke Obchodu. V prípade, že objednaný Produkt už nie je dostupný alebo sa nedodáva alebo nevyrába, bude Predávajúci bezodkladne informovať Objednávateľa za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že sa Predávajúci nedohodne s Objednávateľom na dodaní náhradného Produktu, môže Predávajúci pristúpiť k odmietnutiu alebo zrušeniu objednávky.

3. Vybavenie objednávky

3.1. Predávajúci vybaví prijatú objednávku a objednané Produkty odovzdá na prepravu k Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48  dní od uzavretia príslušnej Kúpnej zmluvy.

3.2. Predpokladané termíny doručenia objednaných Produktov uvádzané na internetovej stránke Obchodu a v Potvrdzujúcich e-mailoch majú informatívnu povahu a nie sú pre Predávajúceho záväzné.

3.3. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k objednanému Produktu jeho prevzatím a uhradením kúpnej ceny objednaného Produktu v plnom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na objednanom Produkte prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Produktu Objednávateľom.

3.4. Objednávateľ je povinný prevziať Produkty, ktoré sú mu dodávané na základe jeho objednávky Produktov, ktorá nebola Objednávateľom vystornovaná ani Predávajúcim odmietnutá.

3.5. Ak je z dôvodov na strane Objednávateľa nevyhnutné objednané Produkty doručovať Objednávateľovi opakovane, Prevádzkovateľovi vzniká nárok na náhradu takýchto nákladov. 

 

4. Platobné podmienky a doprava Produktov

4.1. Doručovacie služby sú poskytované spoločnosťou Wolt používateľom aplikácie Wolt a spoločnosť Wolt si sama podľa vlastného uváženia stanovuje poplatky účtované za doručovacie služby používateľom aplikácie Wolt.

4.2. Spoločnosť Wolt prijíma platby v mene a na účet Predávajúceho od Objednávateľa prostredníctvom externých poskytovateľov platobných služieb za produkty objednané u Predávajúceho.

 

5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortimente – napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, dietetické potraviny, detská výživa a pod. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej verejnej lekárni počas prevádzkovej doby alebo písomne na e-mailovú adresu: zrkadlovyhaj@schneider-lekaren.sk alebo na adresu lekárne: Lekáreň Zrkadlový háj, Rovniankova ulica 1656/1 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka

5.3. Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej stránke Obchodu v časti Reklamácie.

5.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.5. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

5.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného  osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5.7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

5.8. Predávajúci nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Objednávateľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

 

6. Vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok

6.1. V súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b. iný počet balení lieku, ak bol objednaný,

c. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d. poškodený vnútorný obal lieku,

e. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o lieku,

f. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

6.2. V súlade s § 6 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a. poškodenú  zdravotnícku pomôcku,

b. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

6.3. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Predávajúcemu  z dôvodu uvedených v bode 6.1. a 6.2. tohto článku VOP, vybaví Predávajúci vo verejnej lekárni výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky.

6.4. Ak bolo vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodu uvedených v prechádzajúcich bodoch tohto článku VOP,  považuje sa takéto vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku alebo zdravotníckej pomôcke.

 

7. Zodpovednosť za vady Produktov

7.1. Na zodpovednosť za vady Produktov, záruku a uplatňovanie reklamácie sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.              Na zodpovednosť za vady liekov a zdravotníckych produktov sa vzťahujú ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 21/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

7.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci nezodpovedá za vady Produktov spôsobené Kupujúcim alebo inými osobami alebo okolnosťami na strane Kupujúceho – napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Produktu Kupujúcim.

7.3. Všeobecná záručná doba na produkty je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom Produkte uvedená iná záručná doba.

7.4. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená doba spotreby (exspiračná doba), záručná doba končí uplynutím tejto doby.

 

8. Uplatňovanie reklamácie

8.1. Podrobnosti o postupe pri uplatňovaní reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie sú upravené v samostatnom dokumente v časti Reklamačný poriadok.

 

9.Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

9.1. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti  s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, najmä v súvislosti s nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu, budú prednostne riešené Alternatívnou cestou riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

9.2. Alternatívnym riešením sporu (ďalej len „ARS“) je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

9.3. Subjekty ARS sú zapísané do zoznamu vedeného MH SR. Subjektom ARS je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

9.4. ARS môže začať iba na základe návrh Kupujúceho. Subjekt ARS môže návrh  Kupujúceho odmietnuť, ak Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa:

a. doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho nápravu, alebo

b. márneho uplynutia 30-dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.

9.5. Kupujúci si svoje práva a nároky môže voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

9.6. Sťažnosť môže Kupujúci podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené Kupujúcim pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

10.2. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so zákazníkom a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (zdieľanie mena a adresy dodania). Všetky zúčastnené subjekty budú postupovať tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákazníkom, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s Nariadením EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

10.3. Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je dostupný na webovej stránke Obchodu v časti Zásady ochrany osobných údajov.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke Obchodu.

11.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na webovej stránke Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.

11.3. Pri nákupe Produktu sú pre Objednávateľa a Predávajúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Predávajúcemu na vybavenie resp. v okamihu odoslania opravenej objednávky Predávajúcemu.

11.4. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP a neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z.. Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok sa riadi ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.